اسم های کوردی برای پسران و دختران

1-    ئاران/ آران/ قشلاق/ پسر

2-    ئاراس/ آراس/ رود ارس/ پسر

3-    ئاریان/ آریان/ آریایی/ پسر

4-    ئارینا/ آرینا/ آریایی نژاد/ دختر

5-    ئاساره/ آساره/ ستاره/ تنها درکردی ایلامی رواج دارد./ دختر

6-    ئاسکول/ آسکل/ بچه آهو. در کردی ایلامی بدان آسک می گویند./ دختر

7-    ئاسمین/ آسمین/ یاسمن/ دختر

8-    ئاسو/ آس/ افق. در کردی ایلامی به صورت ئاسوو( آسو) کاربرد دارد./ عمومی( پسر و دختر)

9-    ئاکام/ آکام/ انجام/ پسر

10-  ئاکوو/ آکو/ کوه بزرگ. قله ی کوه/ پسر

11-                     ئاگرین/ آگرین/ آتشین. کنایه از آدم شجاع/ پسر

12-                     ئالان/ آلان/ منطقه ای در کردستان/ دختر

13-                     ئامیار/ آمیار/ یار و یاور. در کردی ایلامی هاویار گفته می شود./ پسر

14-                     ئاوات/ آوات/ آرزو/ عمومی

15-                     ئایرین/ آیرین/ آتشین/ دختر

16-                     ئه ر ده لان/ اردلان/ نام قدیمی کردستان/ پسر

17-                     ئه سرین/ منسوب به اشک/ دختر

18-                     ئه وین/ اوین/ عشق/ دختر

19-                     باشوان/ باشوان/ نام کوهی در بانه/ پسر

20-                     باوان/ باوان/ خانه ی پدری/ دختر

21-                     بریا/ بریا / کاشکی / پسر

22-                     بوران/ بوران / توفان / عمومی

23-                     بووژان/ بوژان / بالیدن و نمو کردن. نام روستایی در ایلام/ دختر

24-                     بیخه وش/ بیخوش / ناب و خالص . کردی باشووری/ دختر

25-                     بیری / بیری/ شیردوش / دختر

26-                     بیگه رد/ بگرد / بی عیب / عمومی

27-                     به رزان / برزان / بلندی / پسر

28-                     به رکاو/ برکاو / دامنه ی کوه / پسر

29-                     به فراو/ بفراو / آب برف ذوب شده . کنایه از زلالی و پاکی/ دختر

30-                     به فرین/ بفرین / برفی. کنایه از سفیدی و پاکی/ دختر

31-                     به یان / بیان / سپیده دم. بامداد / پسر

32-                     به یانه / بیانه / میوه ی به / دختر

33-                     پاکو / پاک / دسته گیاه بسته نشده / پسر

34-                     پشکو / پشک / اخگر/ پسر

35-                     پیشه وا / پیشوا / رهبر/ پسر

36-                     په پرووک / پپروک / شکوفه. تنها در کردی ایلامی رواج دارد./ دختر

37-                     په رژان/ پرژان / کار / دختر

38-                     په ره نگ / پرنگ / گوشواره / دختر

39-                     په ژاره / پژاره / نگرانی / عمومی

40-                     په ژماره / پژماره / فکر و خیال . تنها در کردی ایلامی کاربرد دارد. / عمومی

41-                     په شیو / پشیو / افسرده / عمومی

42-                     ماران:ییلاقی در اورامان

43-                     مارتیا:نام سردار ایلامی طبق نبشته سنگ بیستون

44-                     ماردین:نام منطقه وشهری در ترکیه

45-                     ماریا:پهلوانان و جنگاوران قوم میتانی کرد را ماریا می گفتند

46-                     مارین:نام گیاهی که فقط در کوهستان ها می روید

47-                     ما رینه:یکی از  اثار باسنانی در ترکیه

48-                     ما ژ ده ک:نام پیامبر ایرانی در دوره ساسانی

49-                     ماسا:ماه اسا

50-                     مامز:اهو

51-                     مانا:نام دولتی در ماد/ نام خداوند بزرگ

52-                     ما نو شا:اب خوردن/ما نوش

53-                     ما نوش:ماه نوش

54-         ماهر و:رخ همچون ماه

55-                     ماه شه ره ف:ماهشرف/ نام همسر خسرو خان والی اردلان که شاعر بر جسته ای نیز بود

56-                     ما هور:تابناک

57-         مر وا ری:مروارید/سنگی است قیمتی

58-       مروف:انسان

59-                     مزدا:بزرگ

60-                     مه ترا:باران

61-                     مه ر دو خ:خدای باستانی بابل

62-                     مه رینا:نام روستایی

63-                     مه رام:هدف / مقصود

64-                     مه ستانه:سر خو ش

65-                     مه ژیر:مهاجر

66-                     مه ستور:مست دارای شرم و حیا

67-                     مه کین:محبوب/با نمک

68-                     مه لان:پر نده

69-                     مه نو شان:نام حاکمی که از طرف کیخسرو منصوب شده

70-                     مه ها:بزرگ/ عظیم

71-                     مه هین:بزرگ

72-                     مه یلان:ارزو

73-                     مید یا:سر زمین ماد و نام سلسله ماد

74-                     میهران:صاحب فضل و کمالات

75-                     ناری:نام تر ا نه ای

76-                     نا ریا:قاصد/ پیک

77-                     نازار:پر ناز

78-                     نا زاف:شاداب

79-                     ناز په ری:نام بهرام گور

80-                     نازدار:کسی که نازش خریدار دارد

81-                     نا زیلا:ناز یلی

82-                     نا سکی:نازک

83-                     نا سیار:اشنا

84-                     نانا:خدای جنگ در میان اقوام باستانی

85-                     نشتمان:وطن

86-                     نو شان:نو شیدن

87-                     نوش ئا فه رین:نوشافرین

88-                     نو شیار:نو شاننده

89-                     نو شینه:گوارا

90-                     نو و سه ر:نو یسنده

91-                     نه به ز:خستگی ناپذیر

92-                     نه چیره وان:شکارچی

93-                     نه خشین:پر نقش و نگار

94-                     نه رمین:رعنا قامت

95-                     نه سا:زمین و محل افتاب نگیر

96-                     نه سته ره ن:نام گلی

97-                     نه شمیل:دلربا/خوش اندام

98-                     نه کیسا:چنگ زن و موسیقی دان خسرو پرویز

99-                     نه مام:نهال

100-                نه به ر:تازه رسیده

101-                نه و رو ز:نخستین روز بهاری/عید باستانی

102-                نیار:هنر پیشه

103-                نیاز:هدف

104-                نیان:غرس کردن/نهادن

105-                نیشا:نشانه

106-                نیکسار:نام منطقه ای در نزدیکی سیواس ترکیه

107-                نیگار:بت/ دوست داشتن

108-                نیلو: همان نیلو فر است از روی دوست داشتن می گو یند

109-                ورشه:درخشش /براق

110-                و نه و شه:بنفشه

111-                وه ر زیا:بزرگ

112-                و نار:اماده /مهیا

113-                ویان:دلربا

114-                ویدا:اشکار/هویدا

115-                ها فال:رفیق

116-                هانه:چشمه

117-                هاوار:نام کوه دماوند در اویستا

118-                ها و ری:همراه / دوست

119-                ها وتا:هما نند/مانند

120-                ها وژین:همدم /همزیست

121-                ها و یار:حامی یکدیگر

122-                ها یا:اگاه

123-                هو ریان:قبیله ای از قبایل کرد

124-                هو زان:دانشمند

125-                هو گر:ساعی/امید وار

126-                هو مان:صاحب /خداوند

127-                هو نیا:شعر

128-                هه ر زا:نام قبیله ای در کردستان ق م

129-                هه ر سین:نام شهری در در کردستان ایران

130-                هه ژار:فقیر/تهیدست

131-                هه ژیر:زیبا /  باهوش

132-                هه ستا:قبیله ای از کردها ق م

133-                هه لا له:گل لاله

134-                هه لبه ست:شعر منظم دارای وزن

135-                هه لکه وت:رویداد

136-                هه لگورد:کوهی در کردستان

137-                هه لمه ت:حمله / یورش/نام فرمانده ای کرد

138-                هه لو:عقاب/ پرنده شکاری

139-                هه نار:انار

140-                هیدی:صبور

141-                هیرا:وسیع/بزرگ

142-                هیمن:هیمن

143-                هینا:ماهر/امو زش دیده

144-                هیژان:لایق/ارجمند

145-                ئاسو (افق(

ئاسوس
147- . ئاکار
148- ئاکام (عاقبت، سرانجام)
149-  ئاکو (قلهٔ کوه)
150-  ئاگرین (آتشین، نام یک کوهستان
151-  ئامانج (آماج، هدف
152-  ئاوات (امید
153-  ئارتین (شعله‌ و گرمای آتش
154-  ئازا (دلاور، همریشه با آزاد
155- باگرو (تندباد
156- باهوز (گردباد
157- نام منطقه‌ای در کردستان عراق
158- به‌لین (پیمان)
159- به‌هیز (نیرومند)
160- به‌رزان (بلندپایه)
161- به‌رهه‌م (ثمره‌)
162-  به‌تین (آتشین)
163- بلیسه‌ (شعله، اخگر)
164- بلند
165- بلیمه‌ت (دلاور)
166-  بروسک (جرقه)
167-  بروا (ایمان)
168- بریار (تصمیم)
169- بوران (بوران، اصل این واژه را مغولی دانسته‌اند)
170-  چه‌کو
171- چیا (کوهستان بلند)
172-  چیاکو
173- نام رودی مرزی در باختر)
174- کوهی در کردستان)
175-  دانیار (بخشنده‌)
176-  دارا
177-  ده‌رسیم (منطقه درسیم در ناحیه کردستان ترکیه)
178-  دیار (دیار، پیدا)
179-  دیاری
180- دیاکو، بنیادگذار دودمان
181- دیلمان
182-  دیمه‌ن (چشم‌انداز)
183-  ئه‌گید (دلاور)
184-  ئه‌له‌ند (تیغ آفتاب، نخستین پرتو بامدادی خورشید)
185-  ئه‌رده‌لان)
186-  ئه‌ژده‌ر
187-  ئه‌ویندار (عاشق)
188-  فه‌رهاد (
189-  فریا (نجات، «همریشه با واژه فریاد
 190- گووه‌ند (نوعی رقص کردی)
191- هاوری (همراه)
192- هاوراز (همراز)
193- هه‌لمه‌ت (هجوم ناگهانی، دگرگون‌شده‌ واژه عربی حَملة)
194- هه‌ژار (ندار و فقیر)
195- هیمن (متین)
196- هه‌لکه‌وت (فراز-رونده، چیره)
197-  هه‌لگورد
198- هه‌لو (آله،)
199-  هه‌ردی
200- هه‌ورام ،شاخه‌ای از کردان)
201-  هه‌وراز (فراز و نشیب)
202-  هیژا (گرامی، محترم)
203- هیرش (: اصل این واژه مغولی است)
204- هیوا (امید)
205- هوزان (آوازه‌خوان)
206- هومه‌ر
207-  هیدی (آرام)
208-  هه‌ندرین (نام کوهستانی در کردستان)
209-  هوگر (علاقه‌مند)
210-  ژاوه‌رو)
211-  ژوان (گفتگوی عاشقانه‌)
212-  ژیر (هوشمند، («همریشه با واژه زیرک»)
213-  ژیله‌مو (اخگر)
214- ژیوار (تمدن)
215-  ژیهات (کاردان، ماهر)
216-  کاردو
217-  کاروخ (نام کوهستانی در کردستان)
218-  کازیوه‌ (پگاه)
219-  کارزان (کاردان)
220-  کاژاو
221-  کوماس
222-  لاس (گونه‌ای درخت سخت‌چوب، از شخصیت‌های داستان

223- لاوچاک (جوان خوش‌سیما و درستکار)
224-  لیزان (وارد و کاردان)
225-  مه‌ردوخ
226-  مه‌ریوان
227-  میلان
228-  میران
229-  ناری
230-  ناسیکو
231-  نسکو
232-  نه‌به‌ز (تسلیم‌ناپذیر، نستوه)
233-  نه‌سره‌و
234-  نه‌هروز (
235- نه‌وشیروان
236- . نه‌که‌روز (نام کوهی در جنوب باختری)
237- نچیروان (نخچیربان، شکاربان)
238-  په‌ژار (افسرده‌دل)
239-  په‌شیو (هراسان و افسرده‌دل «همریشه با پژمان»)
300-  پشتیوان (پشتیبان)
301-  پشکو (شکوفه‌)
302-  پیشه‌نگ
303-  راژان
304-  رامان (در شگفت بودن، تحیر)
305-  رامیار (چوپان)
305-  ریبوار (رهگذر)
307-  ریوان (رهگذر)
308- ریباز (راه و شیوه)
309-  ریناس (رهشناس)
310-  ریبین (دورنگر، راهبین)
311-  ریکه‌وت
312- ریزان (وارد، ماهر)
313-  رزگار (رستگار، آزاد)
314-  روژان
315-  سارو
316- ساکار (پاک و ساده)
317- ساکو
318- سامال
319-  سامره‌ند
320- سه‌ردار (
321-  سه‌نگاو
322-  سه‌رکه‌وت (
323-  سه‌رکو
324- سمکو (کوتاه و دگرگون‌شده واژه‌ اسماعیل)
325-  سیامه ند )
326- شیروان
327-  شه‌مال (توفان)
328- شه‌مزین
329-  شیرکو (احتمالا شیر کوهستان)
330- شوان (شبان، چوپان)
331-  تیریژ (پرتو، فروغ)
332- . وریا (هوشیار)
333-  خه‌بات (مبارزه‌، از مصدر خه‌بتین: مبارزه‌ کردن، برخی منابع ریشه آن را دانسته‌اند).
334-  خوناس
335-  زاگروس)
336-  زال (حکمران، چیره)
337-  زانا (دانا)
338- . زانیار (دانشور)
339- زمناکو (نام کوهستانی در کردستان)
400-  زیلان
401-  زوران (تلاش، کشتی)
402- زوراب
403-  زریان (نام یک نوع باد)
404- زیبار
405- زه‌رده‌شت

406-   ئاڤان (نام کوهستانی در کردستان)
407-  ئاڵێ (دختر مو بور)
408-  ئالا (بیرق، پرچم)
409- ئالان (نام کوهستانی در کردستان)
410-  ئاسکی (از واژه‌ "ئاسک" به‌ معنی آهو)
411-  ئاونگ (شبنم)
412-  باژیلان
413-  به‌یان (بامداد)
414-  به‌فرین (برفی)
415- به‌ناز (نازدار)
416-  بیریوان
417-  بیخال (نام کوهستانی در کردستان)
418-  جوان (زیبا)
419-  چاوجوان (زیباچشم)
420-  چاوره‌ش (سیه‌چشم)
421- چنور (نام گلی خوشبو)
422- چرو (غنچه‌)
423- چیمه‌ن (سبزه‌ و طبیعت)
424-  دلنیا (دلگرم و مطمئن)
425-  دلووان (مهربان)
426- دیانا (نام شهری در کردستان عراق)
427-  دیمه‌ن (چشم‌انداز)
428-  ئه‌سرین (اشک)
429-  ئه‌ستێ
430-  ئه‌ستیره‌ (ستاره)
431- ئه‌وین (مهر، عشق)
432-  فرمیسک (اشک)
433-  فینک (خنک و دلچسب)
434-  گه‌لاویژ (ستاره شباهنگ)
435-  گولاله‌ (لاله‌)
436- گزنگ (پرتو خورشید)
437-  ژینو
438-  ژیار

439-  کالێ (دختر چشم آبی با گیسوان طلایی)
440-  کانی (چشمه)
441- که‌ژال (آهو، گونه‌ای از واژه خه‌زال=غزال)
442- کویستان
443-  کوردستان
444-  میدیا (سرزمین
445-  مه‌هاباد
446-  نالین
447-  ناسکی
448-  ناسکول
449-  نه‌شمیل (خرامان)
450- نه‌رمین (دلپذیر، مهربان)
451-  نه‌خشین (آراسته‌، دارای نقش و نگار)
452-  نیاز)
453-  نیان (لطیف، دلپذیر)
454- نیشتمان (میهن)
455- په‌ریخان
456-  پرشنگ (پرتو)
457-  رازان
458- روژ (خورشید)
459-  روژین (خوروَش)
460-  روناک (روشنا)
461-  ریژنه‌ (باران تند در هنگام آفتاب)
462- سازان
463-  سه‌یران
464-  سه‌ما (رقص، سماع)
465-  سکالا
466-  سروشت (طبیعت)
467- سروه‌ (نسیم)
468- ستران
469-  سوزان
470-  سوکار (نام کوهستانی در کردستان)
471-  شیلان (
472-  شلیر (1. سوسن 2. لاله)
473-  شوخان (شوخ و شنگ)
474- شنو)
475- شنه‌ (نسیم آرام و دلپذیر بهاری)

476-  شه‌پول (موج، آبخیز)
477-  شه‌مام
478-  تانیا
479- ته‌لار
480-  ته‌نیا (تنها)
481- تریفه‌ (نور مهتاب)
482-  تیروژ (پرتو خورشید)
483-  تارا (ستاره، اصل این واژهاست که به متون قدیمی فارسی و کردی راه یافته)
484- . ڤیان (عشق)
485-  خه‌زال (غزال)
486- خه‌زیم
487-  خوزگه‌ (آرزو، حسرت)
488- خوناو (باران آهسته و دلپذیر)‌
489-  زه‌ینو (
490-  زین (نام دختری در یکی از منظومه‌های عاشقانه‌ کردی، دگرگون‌شده زینب)
491- هانا
492-  هاوین (تابستان)
493-  هه‌لاله‌ (لاله)
494- هیرو (گل ختمی

·  ئادان (آدان: زمین حاصلخیز)495-

·  ئادار (آدار)496-

·  ئاراز (آراز: اَرَس)497-

·  ئاران (آران: قشلاق)-498

  ئاردا (آردا: نام فرشته‌‌ای در آیین زردشت) -499

  ئارژەن (آرژَن)-500

  ئاریمان (آریمان) -501

  ئارینا (آرینا: آریایی)-502

  ئاشتی (آشتی)-503

  ئاگرین (آگرین: آتشین) -504

  ئالووس (آلوس) -505

  ئالین (آلین)-506

  ئاڤان (آوان: نام کوهستانی در کردستان)-507

  ئاڤزەن (آوزَن)-508

·  ئاڤبین (آوبین) -509

·  ئاڤشین (آوشین) -510

·  ئاڤین (آوین) -511

·  ئارگۆن (آرگُن: به رنگ آتش)-512

·  ئاژار (آژار: محصول زمین)-513

·  ئاژنا (آژنا) -514

 

·  ئاژوان (آژوان)-515

·  ئاژین (آژین: زِبر) -516

·  ئاساره (آساره: ستاره)-517

·  ئاسکۆڵ (آسکُل: بچه آهو)-518

·  ئاسمین (آسْمین: -519

·  ئاشناو (آشْناو)-520

·  ئالشک (آلِشک: شب‌بو) -521

·  ئالیا (آلیا: غنچهٔ گل)-522

·  ئاڵا (آلا: پرچم)-523

·  ئاماژه (آماژه: اشاره)-524

·  ئامێز (آمِز: آغوش)-525

·  ئایرین (آیرین: آتشین) -526

·  ئەتوون (اَتون)-527

·  ئەدگار (اَدگار)-528

·  ئەردەلان (اَردلان: نام ولایتی در کردستان) -529

·  ئەردەم (اَردَم) -530

·  ئەرمین (اَرمین) -531

·  ئەرنەواز (اَرنَواز)-532

·  ئەزموون (اَزمون: امتحان)-533

·  ئەژین (اَژین) -534

·  ئەسرین (اَسرین: اشکین) -535

·  ئەستی (اَستی) -536

·  ئەلەگەز (اَلَگَز) -537

·  ئەنوا (اَنوا: پناه)-538

·  ئەورین (اَوْرین) -539

·  ئەوین، ئەڤین (اَوین: عشق)-540

·  ئینانا (اینانا: الههٔ عشق)-541

·  ئێلیان (اِلیان)-542

·  بادا (بادا) -543

·  بارین (بارین: باریدن) -544

·  بازیان (بازیان)-545

·  بازین (بازین)-546

·  باژیلان (باژیلان، عشیره‌ای از کُردها) -547

·  بانوورام (بانورام)-548

·  بانە (بانه: فلات، نام شهری در استان کردستان)-549

·  باوان (باوان)-550

·  باوێژان (باوِژان) -551

·  بانیا (بانیا) -552

·  بریا (بِریا: کاش) -553

·  بۆژانە (بُژانه: گلی خوشرنگ) -554

·  بۆنە (بُنه: مناسبت)-555

·  بووژان (بوژان: احیا) -556

  بەدەو (بَدَو: زیبا) -557

  بەرافین (بَرافین) -558

  بەرامە (بَرامه: بوی خوش) -559

  بەدڵ (بَردل: محبوب) -560

  بەربانگ (بَربانگ: افطار)-561

  بەرسنا (بَسنا: ) -562

  بەرسین (بَرسین: )-563

  بەرکەن (بَرکن) -564

  بەرما (بَرما) -565

  بەروار (بَروار: نام کوهستانی در کردستان) -566

  بەژنا (بَژنا) -567

  بەژین (بَژین)-568

  بەسیلە (بَسیله) -569

  بەفران (بفران: برفان)-570

  بەفرین (بَفرین: برفی)- 571

·  بەناز (بَناز: نازنین)-572

·  بەنەدەن (بَندَن: کوه) -573

·  بەوران (بَوران)-574

·  بەھیا (بَهیا) -575

·  بەیان (بَیان: بامداد) -576

·  بیارە (بیاره) -577

·  بێری (بِری: شیردوش) -578

·  بێریڤان (بِریوان: شیردوش)-579

·  بێژا (بِژا)-580

·  بێژین (بِژین)-581

·  بێستان (بِستان: بوستان) -582

·  بێشەنگ (بِشَنگ)-583

پاراو (پاراو)-584

پاکان (پاکان: نیکان)-585

پاکانە (پاکانه: تبرئه، مبری)-586

پاکاو (پاکاو)-587

پاکینە (پاکینه)-588

پرووشە (پُروشه: دانه‌های ریز برف)-589

پڕژین (پُرژین)-590

پڕناز (پُرناز)-591

پژال (پژال: جوانهٔ نازک)-592

پەرژین (پَرژین: پرچین)-593

پەرگوڵ (پَرگُل)-594

پەروە (پَروه)-595

پەرەنگ (پَرَنگ)-596

پەژنا (پَژنا)-597

پەسار (پَسار: نسار)-598

پەسنۆ (پَسنو)-599

پەسیرە (پَسیره)-600

پەلەک (پَلَک)-601

پەلشین (پَلْشین)-602

پێتۆ (پیتو)-603

پیفۆک (پیفُک)-604

پێلوو (پِلو: پلک)-605

 • ترووسکه -606
 • ترلال (زیبا،نوعی اسب) -607
 • توار (نوعی ریسمان و کردی به معنای پرنده)،نام محلی در دوسیور کشور فرانسه ) -608
 • تووشیار (اشعه ی خورشید)-609
 • تانیا -610
 • تارا (=ستاره، اصل این واژه بابلیاست که به زبان هندی و زبان فارسی راه یافته-611
  • ·  رازاوه (آراسته،تروتمیز) -632
  • ·  راژانه (نام گیاهی داروی) -633
  • ·  روجا (آفتاب،در پارسی میانه مورد استفاده قرار میگرفت) -634
  • ·  روجیار (جمع آفتاب) -635
  • ·  روژآوا (غروب، غرب) -636
  • ·  روژا (روزها) -637
  • ·  روژان (روزها) -638
  • ·  روژانو (روز نو)-639
  • ·  روژبین (راهنما و هدایت کننده روز) -640
  • ·  روژدا (مادر زندگی) -641
  • ·  روژه (الماس) -641
  • ·  روژیار (میانجی روز و روشنایی)-642
  • ·  روژیا (یکی از روزها) -643
  • ·  روژیتا (مانند روز و روشنی) -644
  • ·  روژینا (چشم انداز روشنایی،روژین) -645
  • ·  روژ (خورشید) Roj -646
  • ·  روژین (خوروَش)-647
  • ·  روناک (روشنا)-648
  • ·  ریژنه (باران تند در هنگام آفتاب) -649
  • ·  روناهی (تابناک)-650
  • ·  رونیاس (روناس)-651
  • ·  ریژین (هوش-652
 • جیهان-612
 • چاوجوان (زیباچشم)-613
 • چاورەش (سیەچشم)-614
 • چکاوک (نام پرندەای)-615
 • چنور (نام گلی خوشبو)-616
 • چرو (غنچە)-617
 • چیمەن (سبزه و طبیعت)-618
 • چوپی (نوعی رقص کردی)-619
 • خەزال (غزال)-620
 • خەزیم-621
 • خوزگه (آرزو، حسرت)-622
 • خوناو (باران آهسته و دلپذیر)-623
 • دامینه (دامنه ی کوه)-624
 • دایان (مادر،جمع مادران،دایه)-625
 • دلژین (باصفا زندگی کردن)-626
 • زانا (دانا)-627
 • دیلان (نوعی رقص کردی)-628
 • دلنیا (دلگرم و مطمئن)-629
 • دلووان (مهربان)-630
 • دیانا (نام شهری درعراق، نام الهه رومی)-631
 • دیمەن (چشم‌انداز)-631
 • زارا (پسندیده)-653
 • زریان (بادجنوب)-654
 • ژوان
 • ژیانا (زندگی،حیات)-655
 • ژین (زندگی)-656
 • ژینا (زندگی)-657
 • ژیلا-658
 • ژینو (زنده)-659
 • ژیار-660
 • ژیوان (زی بان/بانی زندگی)661
 • ژینوس662
 • ساریژ-663
 • سایدا-664
 • سروه--665
 • سادیا-666
 • سوژین-667
 • سازان-668
 • سەیران-669
 • سکالا-670
 • سروشت (طبیعت)-671
 • سروه (نسیم)-672
 • ستران-673
 • سنور(مرز)-674
 • سوزان-675
 • سوکار (نام کوهستانی در کردستان)-676
 • سوما (روشنایی)-677

 

 • شاین (شاهدانه)678
 • شنیان (وزیدن نسیم،آرزو کردن،خنده نوزاد)-679
 • شونا (نوعی گیاه،اثر)680
 • شیلان (نسترن)-681
 • شلیر (۱. سوسن ۲. لاله)682
 • شوخان (=شوخ و شنگ)-683
 • شنو (اشنویه)-684
 • شنه (نسیم آرام و دلپذیر بهاری)-685
 • شەپول (موج، آبخیز)-686
 • شەمام-687
 • شەرمین-688
 • شەوبو-689
 • فرمیسک (=اشک)-690
 • فینک (=خنک و دلچسب)-691
 • ڤیان (=عشق)692
 • کازیوه (سپیدی صبح تا آنجا که همه افق را فراگیرد)-693
 • کیژان (جمع دختران)-694
 • کالێ (=دختر چشم آبی با گیسوان طلایی)-695
 • کانی (=چشمه)-696
 • کەژال (=آهو، گونەای از واژه خەزال=غزال، اصل این واژه عربی است.)697
 • کویستان (=کوهستان)698
 • کوردستان (=کردستان)699
 • گلاریس (زلف تابیده،موی بافته شده به زیبایی و آراستگی)700
 • گیوا (جذاب و گیرا)701
 • گلاره(چشم،حبه ی انگور)702
 • گەلاویژ (ستاره شباهنگ،نوعی ستاره که درشبهای تابستان نمایان میشود)703
 • گولاله (لالە،گل)704
 • گزنگ (پرتو خورشید)705
 • مژان (مژگان،مژه)706
 • میدیا (سرزمین ماد)707
 • مزگین (مژده)708
 • مهرایین709
 • نینا (اینها)710
 • نازار(دوست داشتنی)711
 • نالین712
 • ناسکی713
 • ناسکول-714
 • نساره-715
 • نەشمیل (زیبا و دلکش،خوشگل،زیبا اندام)-716
 • نه شمین-717
 • نەرمین (دلپذیر، مهربان)-718
 • نیاز (دعا)719
 • نیان (لطیف، دلپذیر)-720
 • نیشتمان (میهن،دیار)-721
 • وارش (بارش)-722
 • وینه (تصویر،عکس،منظره)-723
 • وه نه وشه (نوعی گل)-724
 • هالان (ویژیگی دختر به لخاظ زیبایی،سروصدا)-725
 • هانا (امید،بینایی،خواهش)-726
 • هانه (تحریک کردن، اینک)727
 • هایا (هوشیار،زیرک و باهوش)-728
 • هورا ( درکردی غوغا و در اوستایی به معنایی نوشیدنی مست کننده یادشده است.)-729
 • هورین (صدای جریان شدید آب)-730
 • هیدی (آرام،صبور)731
 • هیدیکا (به آهستگی)732
 • هاوین (تابستان)733
 • هەلاله (لاله)734
 • هیرو (گل ختمی)735

 تاريخ : شنبه ٢۱ دی ،۱۳٩٢ | ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ | نویسنده : آمنه کاظم نژاد | نظرات ()

در این قسمت نمونه سوال درس دولت الکترونیک را قرار داده ایم.

 

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=97f56fa954e23f1eff7926ac35f32b5a 

نظر یادتون نره.تاريخ : دوشنبه ٢ دی ،۱۳٩٢ | ٧:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : آمنه کاظم نژاد | نظرات ()

در این قسمت کتاب مبانی  تست رفتار سازمانی انتشارات سنجش دانشورز را قرار دادیم. 

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.

مبانی رفتار سازمانی

http://lankoola.persiangig.com/document/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf/download

نظر یادتون نره.ممنونمتاريخ : دوشنبه ٢ دی ،۱۳٩٢ | ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : آمنه کاظم نژاد | نظرات ()

در این قسمت می توانید نمونه سوالات درس فناوری اطلاعات را دانلود کنید.

برای دانلود نیمسال مربوطه روی لینک دانلود آن کلیک کنید.

1-فناوری اطلاعات سال 90 نیمسال دوم

http://lankoola.persiangig.com/document/90-22aaaaaaaaaaaaa.pdf/download

2-فناوری اطلاعات سال 90 نیمسال دوم

http://lankoola.persiangig.com/document/90-2aaaaaaaaaaaa.pdf/download

3-فناوری اطلاعات سال 91 نیمسال اول

http://lankoola.persiangig.com/document/91-1aaaaaaaaa.rar/download

4-فناوری اطلاعات سال 89 نیمسال اول

http://lankoola.persiangig.com/document/mabani_fanavari_89_1aaaaaaaaaa.pdf/download

5-فناوری اطلاعات سال89 نیمسال دوم

http://lankoola.persiangig.com/document/mabni_fanavari_89_2aaaaaaaaaa.pdf/download

6-فناوری اطلاعات سال 90 نیمسال تابستان

http://lankoola.persiangig.com/document/fanavari_etelaat_90_taaaaaaaaa.pdf/download

زر سپاس.تاريخ : جمعه ٢٩ آذر ،۱۳٩٢ | ٩:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : آمنه کاظم نژاد | نظرات ()

 

هرا ایزد بانوی همسر و زناشویی (زن زندگی ، پایدار و ماندگار در زندگی مشترک )
افرادی که این کهن الگو در آنها حضور داشته و فعال میباشد ، تمایل زیادی به ازدواج و همسرداری دارند به طوری که همه هدف زندگیشان و تعالی خودشان را در کامل شدن به واسطه و بوسیله ازدواج می دانند .
وفاداری ، سیاستمداری ، ماندگاری و همینطور حسادت از صفات اصلی این تیپ شخصیتیه. 
داستان هرا:
هرا فرزند کرونوس و رئا و خواهر زئوس بود. با زئوس ازدواج کرد و آرس، هبه و هفایستوس را به دنیا آورد. او نگهبان ازدواج ها و به خصوص حامی زنان شوهردار بود. از آنجایی که زئوس با حیله و توسل به زور او را به ازدواج راضی کرد، این ازدواج با کشمکش و ناسازگاری آغاز و با کشمکش ادامه یافته بود. هرا همواره به خاطر بیوفایی زئوس دسیسه چینی هایی میکرد و کاهی هم موفق میشد تا درس خوبی به شوهر خیانتکار خود بدهد.
او نسبت به معشوقه های زئوس و فرزندان آنها بسیار حسود و بیرحم و بدبین بود.
هـرا هفتمین همسر رسمی زئوس است و جالب اینکه زئوس بعد از ازدواج با هـرا دیگر ازدواج رسمی نکرد و هـرا تنها الهه ای بود که لایق همسری زئوس را داشت.
ویژگیهای کلی هرا
انرژی زنان هرا بیشتر در زمینه سنتها، آداب و رسوم، تشریفات، تعارفات و آداب ظاهری صرف می شود.
زنان هرا انرژی خود را به گونه ای نامناسب صرف می کنند؛ نسبت به بعضی از کارها انرژی زیادی صرف می کنند، و نسبت به بعضی از امور توجهی نشان نمی دهند.
زنان هرا تا قبل از ازدواج در زمینه ازدواج زیاد کتاب و مجله مطالعه می کنند و یا با بعضی از مجلات که مطالبی در زمینه ازدواج چاپ می کنند، مشترک می شوند. برای یک زن هرایی روز ازدواج، مهمترین روز زندگی او است.
 . او معمولا قهرقهرو ، غرغرو ، مردشناس چشم تیزبین ، ودشمن آفرودیت است.حس ششم و شهود بسیار قوی دارند.
هرا تایپها معمولا چشمان درشتی دارند.
از نظر آنها ، پارتنرشان ، بهترین ، زیباترین و کامل ترین و مناسبترین است و به حرف هیچ کس در مورد او گوش نمی دهند .
در برابر تحریک حسادت ، بسیار شدید واکنش نشان می دهند .
می خواهند که از همه مسائل و کارهای همسرشان مطلع باشند .
اگر همسرشان به جنس مخالف توجه کند ، سریع رقیب را از میدان به در می کنند .
همیشه حفظ ظاهر می کنند که رابطه من و همسرم بسیار خوب است .
اولین شغل خودشان را همسرداری می دانند .
این افراد ترجیح میدهند که هر چه زودتر ازدواج کرده و زندگی مشترک تشکیل دهند و همه تمایلات و رفتارهایشان جهت رضایت و خشنودی همسرشان باشد . 
بسیار نکته بین، نکته سنج و دقیق هستند و همه جا چشم دارند و از همه چیز خبر دارند، شوهران این خانم ها باید حواسشان را حسابی جمع کنند چون او تمام حرفهای آنها را با ساعت و دقیقه و ثانیه در ذهن خود ذخیره می کند و اگر ذره ای مغایرت در حرفهایشان باشد، حتما که متوجه می شود وتا وقتی نفهمد توی اون پنج دقیقه ای که شوهرش در صحبتهایش سوتی داده، کجا بوده ول کن ماجرا نیست!!
پس آقایانی که همسرانی با تایپ غالب هرا دارند ، دقت کنند هنگام صحبت کردن حواسشان به حرفهایشان و زمان انجام کارهایشان که انجام داده اند ، باشد!!!
وجه اجتماعی بسیار بسیار براش مهمه و همیشه حواسش هست که وجه اجتماعی خودش و همسرش رو حفظ کنه!!! بخاطر همین هم خودش و هم همسرش همیشه ظاهر آراسته داشته باشند و همه چیز بی نقص باشه و از نظر دیگران خوشبخت ترین زوج دنیا به نظر بیایند، بخاطر همین هم حتی اگر قبل از یک مهمانی با شوهرش دعوای مفصلی کرده باشد وقتی وارد مهمانی می شود، دستش رو دور دست شوهرش میندازه و با یک لبخند (انگار که نه انگار اتفاقی افتاده) وارد مهمونی میشه و توی مهمونی مثل همیشه به شوهرش توجه می کنه و سرویس میده!
بسیار انحصارطلبند یعنی شوهرشان را فقط برای خودشان می خواهند و حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی شوهرشان را آزاد بگذارند که با هر کسی دوست دارد معاشرت کند و یا اینکه هر جایی که دوست دارند بروند!!
این افراد وقتی وارد رابطه با کسی می شوند از آنجایی که دوست دارند فقط و فقط با شوهرشان باشند و هیچ کس دیگری هم برایشان مهم نیست، از شوهرشان هم توقع دارند که فقط و فقط با ایشان بوده و اگر شوهرش اهل معاشرت با دوستانش باشد و روابط اجتماعی متعددی داشته باشد، بدون اینکه خودش متوجه باشد بعد از یه مدتی می بیند که رفت و آمدهایش با دوستانش به صفر رسیده!!!
البته شایان ذکر است که الزاما با دعوا و کتک کاری این کار را نمی کند ( بلکه با یک سیاستی رفتار می کند که اگر تمام عمر هم بگردید پیداش نمی کنید) یعنی یک کاری می کند که یک دفعه بعد از چند سال سرتان را برمی گردانید و می بینید مدتهاست که از دوستانتون بی خبرید!
بسیار شیک و خوش پوش هستند، همیشه خودشان را همچون ملکه ای می دانند که با بقیه تعامل می کنند، اداها، حالتها، و تمامی رفتارهای یک ملکه در آنها دیده می شود! 
بسیار با سلیقه و کدبانو وخانه دار هستند و در تمامی مواردی که مربوط به خانه و توجه کردن به همسر است سنگ تمام میگذارند و به راستی که در این موارد بسیار ایده آل هستند، از شربت و آبمیوه طبیعی و چای و میوه پوست کنده برای همسرش گرفته تا ماساژ و انجام دادن کارهای همسرش! در واقع حاضرند برای شوهرشان هر کاری انجام بدهند و همه نیازهای او رو برآورده کرده که شوهرش در هیچ زمینه ای دلیلی برای ارتباط برقرار کردن با بقیه و بخصوص با خانمها نداشته باشد.حتی در برخی موارد مخارج زندگی را نیز بر عهده می گیرند.
در صورتی که یک هرا با مردی ازدواج کند که در نهایت او را با موفقیت روبرو نکند، او برای اداره کردن همسرش او را به پشت صحنه می کشد. آنها نمونه ای از زوجین سیاه-سفید خواهند شد. مردی با نزاکت و پذیرنده و زنی سلطه گر.
- در برابر چیزهایی که برای او غیر قابل کنترل است به شدت دچار عدم تعادل روانی می شود.
- او ممکن است به یک رابطه ناسالم یا ازدواجی که در آن از خیانت همسر رنج می برد، متعهد باقی بماند. او بجای شناسایی زمینه های ناسالم زندگی و یا ترک رابطه، مکرراً حسادت خود را نشان داده و انتقام می گیرد.
اگر زنى ویژگى هرا را نداشته باشد، توانایى برقرارى روابط طولانى را ندارد و از یک ارتباط به یک ارتباط در حال نوسان است (مرد هم همینطور) زنى که هرا ندارد تنها زندگى کردن برایش دلچسب تر است و معمولاً از بى توجهى شوهرش، زیاد اذیت نمى شود. اما زن هراتایپ بشدت نسبت به شوهرش حساس است و اتفاقاً بیش از اینکه از شوهرش به خاطر بى وفایى و خیانت دلخور شود از زنانى خشمگین مى شود که قصد فریفتن شوهرش را دارند. این زن حتماً آبروى زنان متجاوز را خواهد برد و به شوهرش خیلى خرده نخواهد گرفت!
البته اگر همسران هرا تایپ این اعتماد را در آنها ایجاد کنند که آنها تنها همسر زندگیشون هستند ، حسادت و کنجکاوی در رفت و آمد همسرانشان از بین می رود. آنها شهود بسیار قوی دارند و همه اینهارو احساس می کنند.
نتیجه سرکوب و پایین آمدن انرژی هرا: باعث میشه که فرد (زن یا مرد) تعهد نپذیرد یا به رابطه ی پایدار معتقد نباشد. یعنی به ازدواج و رابطه طولانی مدت علاقه نداشته باشد و یا ممکن است به دلایل متعدد از روابط زناشویی خسته و دلزده شده باشد.
نتیجه اغراق و بالا رفتن بیش از حد انرژی هرا : باوجود همسر نمونه بودن میتونه موجب چسبندگی شدید به همسر بشه. (در حد کلافه کنندگی و یا شکاک شدن)
سنبلها و رنگ اسطوره هرا
برخی از نمادها و نشانه های هـرا تاج ، طاووس ، حلقه ازدواج نگین دار، کفش پاشنه بلند ،تاج الماس ، لباسهای فاخر ماکسی و ابروهای مدل هشتی میباشد.
حیوانات : طاووس و گاو خرچنگ حلزون
رنگها: سفید ، آبی ، سبز تیره نقره ای خاکستری بنفش
میوه : انار
گل : زنبق ، رز سفید و گلهای سفید
فلزات : نقره مروارید کهربا الماس پلاتین یاقوت کبود
 
کودکی هرا:
دخترانى که در خاله بازی نقش زن خانه را دارند نه مادر.
از همان سنین کودکی به دنبال مرد مناسبی برای ازدواج هستند و همیشه طوری با مردهای دور و بر خودشون رفتار می کنند که گویی در مراسم خواستگاری آن مرد از خودشان هستند.
این احساس را به همه اطرافیان مرد خود که آنها را مورد مناسبی برای ازدواج بداند ، دارد و بدون در نظر گرفتن سن سال خودشان و یا آن آقا از ایشان دلبری می کنند و در جهت جلب توجه او رفتار می کنند، بعنوان مثال در سن ۷ سالگی، هنگام دیدن مردی ۴۰ ساله طوری رفتار می کنند که گویی آن آقا به خواستگاری اش اومده و همه سعی اش را در جلب توجه او می نماید.
- ممکن است زودتر از همسن و سالان خودش دوست پسر داشته باشد. حتی ممکن است از سن ۶-۷ سالگی.
- او اغلب به وضعیت خود هوشیار است. او به دنبال ورزش های سطح بالایی نظیر سوارکاری است. به شدت خواستار داشتن یک رابطه است و برای همین بودن در اجتماع برایش اهمیت دارد.
 
نوجوانی هرا
در نوجوانى معمولاً در دبیرستان رابطه برقرار مى کنند و اتفاقاً از روابط گذراى آن دوران دچار ضربه شدید عاطفى مى شوند. وارد دانشگاه که مى شوند ناخودآگاه در سال یک و دو دنبال ارتباطى جدى مى گردند و اگر ازدواج نکنند از ۲۱-۲۲ سالگى ترس ماندن و ازدواج نکردن را دارند.
این افراد عاشق شوهر کردن و خرید جهیزیه و تمام مسائل مربوط به آن هستند .
در سن بلوغ از داشتن دوست دختر و یا پسر خوشحال می شوند و آن را به همه نشان می دهند و همه فکرشان پیش پارتنرشان است و دوست دارند فقط در مورد او صحبت کنند.
معمولا حساس و زودرنج هستند.
دانشگاه برای یک نوجوان هرا اغلب محیطی برای یافتن همسر مناسب است، نه رسیدن به اهداف مستقل.
شغل و کار در زندگی زن هرا
حضورشان در محیط کار فقط برای پیدا کردن پارتنر و جلب توجه مردان است و اگر مرد دلخواهشان را پیدا کنند، اصراری برای سر کار رفتن ندارند.
اغلب حتی بر روی رئیسشان نیز حساس هستند و روابط ایشان با دیگران را زیر نظر دارند و کنترل می کنند.
در کار کردن کند و محتاط هستند.روابط اجتماعی خوبی دارند.
 
رابطه با مردان
از آنجایی که برایشان ارتباط با جنس مخالف بسیار مهم است ، از هر گونه ارتباطی با مردان استقبال می کنند و همیشه در جهت جلب توجه آنان رفتار می کنند.
فقط تا وقتی با زنان ارتباط دارند که مورد مناسبی برای ازدواج پیدا کنند ، در واقع از ارتباطات دوستانش با مردان برای پیدا کردن مرد مناسب استفاده می کنند و بعد از آن ارتباطشان را با آنها قطع می کنند چون دوستانشان ( بخصوص مجردها) را تهدیدی برای رابطه شان می دانند.
 
زن هرا در ارتباط باسایر زنان
اینها دخترانى هستند که تا با یک مرد آشنا شده یا ازدواج مى کنند، همه دوستان را به فراموشى مى سپارند . اتفاقاً این زن همان زنى است که زنان مجرد را براى زندگى مشترک خود خطرناک مى داند. اگر دوست صمیمى زن هراتایپ بیوه شود، از نظر او ناقص است و شاید کنار گذاشته شوند!
دوستی هایی برای هرا ارزش دارند که خطری برای ازدواجش نباشد .
ازدواج هرا
ازدواج براى این زن امرى مقدس است
زنانى که الگوى هرا در روحشان غالب است، بدون شوهر یا مردى که مال آنها باشد، احساس نقص دارند و زمانى که مرد زندگیشان را داشته باشند، شاد و شکوفا هستند. در روابط عاطفیشان، زنى وفادار و همسرى تمام عیار را در مى یابد. هیچ مردى جرأت نزدیک شدن به هراى شوهر دار را ندارد. این زن با ازدواج است که احساس محترم بودن مى کند. بسیار دوست دارد که بیشتر خانم فلانى به او بگویند تا نام خودش.
ازدواج زنان هرا اغلب با دکترها، حقوق دانان، و یا سایر مردان موفق و دارای قدرت یا مقام و موقعیت شغلی و اجتماعی، ازدواج می کنند، اما آنها واقعاً عاشق همسر خود نیستند؛ بلکه زنان هرا بیشتر عاشق وجود یک همسر موفق هستند.
معمولا بدون فکر و خیلی زود ازدواج می کنند.
 این زن پس از ازدواج اکثر کارهایش را کنار مى گذارد و تابع مطلق همسرش است و حتی از معیارها و ایده الهای زندگی خود می گذرد . فقط به شوهردارى و... مى پردازد. زن هرایى هرگز از درد فوت شوهرش التیام نمى یابد.
این افراد دوست دارند که هر چه زودتر ازدواج کرده و تشکیل زندگی مشترک بدهند و همه تمایلات و رفتارهایشان جهت رضایت و خشنودی همسرشان باشد .
همسر مناسب برای زنان هرا، مرد زئوسی است. ازدواج مردان زئوسی با زنان هرایی، قدرت را بوسیله سنت و تشریفات تعدیل می کند. زوج زئوسی- هرایی که بطور موفقیت آمیزی از این انرژی استفاده می کنند، می توانند موقعیت اجتماعی خود را افزایش دهند.
 · مردانی موفق را انتخاب می کند که نیاز به تیمار او دارند.
· او مردی را که توقع دارد ، می بیند ؛ نه واقعیت را .
· در برابر بی توجهی مرد ، دو کار می کند : سلیطه گری یا انزوا
· ترجیح می دهد ، جشن عروسی مفصلی داشته باشد.
زن هرایی با وجود زجری که شاید بکشد ، مایل به جدایی نیست .
- رابطه جنسی او تنها برای لذت بردن خودش نیست بلکه برای او بعنوان یکی از نقش های زنانه در ازدواج است. ممکن است سالها برای او لذت جنسی اتفاق نیافتد.
دیدار و ملاقات با زنان هرا :اگر می خواهید زنان هرایی را ببینید، پول و درآمد زیاد داشته باشید؛ به باشگاههای محلی بروید؛ از آثار باستانی در موزه ها دیدن نمایید؛ و یا به سایر انجمنها و گروههایی که افراد ثروتمند در آنها رفت و آمد می کنند سر بزنید.
 
فرزندان
· در درجه ی دوم اهمیت قرار دارند .
· هرا زمانی به فرزندان خود می رسد که خیالش از شوهرش راحت باشد .
· در برابر فرزندان از شوهر دفاع می کند.
.فرزند را فقط و فقط به خاطر همسرشان می خواهند و در واقع فرزند را زنجیری بر پای شوهرشان می دانند و به منظور تحکیم روابط با همسرشان بچه دار می شوند وگرنه خود بچه برایشان ارزش چندانی ندارد و به آن اهمیت چندانی نمی دهند.
 
میانسالی و کهنسالی هرا:
اگر ازدواج خوبى از قبل داشته باشد که احساس خوبى مى کند وگرنه در سنین ۴۰-۵۰ ناگهان از درون تخلیه مى شود. معمولاً هم که زندگى ها در این حوالى شل مى شود، این زن با کنترل شوهر به مشکل دامن مى زند.
 
ما دری کردن زن هرا:
معمولاً فرزنددارى را جزو وظایف زناشویى مى دانند وگرنه خیلى هم بچه دارى دوست ندارند.
بعنوان یک مادر، کهن الگوی هرا، خواستار رفتار مناسب، اجرای قوانین و نگه داشتن انتظارات بالا از فرزندان خود، در زمینه های علمی و اجتماعی است.
زنان هرا عاشق کودکانی هستند که به گونه ای مناسب و شایسته رفتار می کنند، اما وقتی کودکانشان مطابق با افکار آنها رفتار نمی کنند، با فرزندان خود قطع رابطه نموده و یا آنها را رها می کنند.
 هدایای آرکتایپ هرا:
 تعهد و وفاداری در رابطه
کدبانو از همه نظر(آشپزی ، خانه داری و...)
دارای وجه زنانه
انعطاف پذیر در مقابل همسر
سیاستمداری
حفظ کانون گرم خانواده
نقاط قابل بهبود
.به شدت به بی توجهی حساس می شود.
· زن هرایی وجودش و ارزشش را با همسر خود تعریف می کند .
· انحصارطلبی افراطی دارد.
· با بی توجهی مرد دچار سرخوردگی شدید می شود.
· حسادت مخرب دارد.
.ارتباط و معاشرت محدود دارد.
.کینه جو و ستیزه جو است.
· زن هرایی می تواند بی رحم باشد و فرزند خود را مورد بی توجهی قرار دهد .
.وابستگی بسیار زیاد به همسرش از لحاظ مالی و عاطفی دارد.
پیشنهاد جهت کاهش هرا
· به خود بگویید از همین الان مسئولیت زندگی ام را خودم به عهده می گیرم.
· خانه ی خود را برای خود تزئین کنید .
· ارتباط های خود را زیاد کنید .
· سعی کنید به انسان ها فازغ از روابط زناشویی ، ارزش بدهید.
.از غیرت نسبت به همسرتان بکاهید، گاهی او واقعاً "مجبور" است در زمینه های کاری و... با زنان دیگر تعامل داشته باشد. این تعامل ها اکثرا سطحی و بی خطر اند
. ازدواج یکی از مهم ترین ارکان زندگیست، اما "همه ی زندگی نیست"، روی ارزش های دیگرتان هم سرمایه گذاری کنید.
پرورش هرا
۱-هنگامی که همسرتان به منزل می آید آراسته باشید و خود را برای استقبال از او آماده کرده باشید.
۲-هنگام ورود همسرتان به منزل با روی خوش به استقبال او بروید و یا هنگامی که پارتنرتان شب هنگام با شما تماس می گیرد خوشرو و خوش اخلاق با او صحبت کنید و طوری رفتار بنمایید که مکالمه با شما خستگی را از تن او به در ببرد.این گونه وقتی همسرتان بعد از یک روز شلوغ ، با رفتار زیبای شما روبرو میشه، احساس خوشایندی پیدا کرده و از بودن در کنار شما احساس لذت بیشتری می کند.
۳-زمان هایی که می دانید همسرتان درگیر مسئله ای نا خوشایند است و یا دغدغه ای دارد، سعی کنید محیط آرامی را برای او فراهم کنید.
تنها از این طریق است که همسرتان می تواند دوباره انرژی لازم برای حل مسایل و مشکلاتش پیدا می کند و می تواند بر آنها فائق آید.
۴-هنگام صحبت کردن با پارتنر و یا همسرتان و یا هنگامی که با دیگران در مورد ایشان صحبت می کنید، به او احترام بگذارید و او را با ضمایرو افعال جمع مورد خطاب قرار دهید.
۵- هنگامی که با همسر و پارتنرتان مشکلی دارید، اطرافیان را در جریان مسائل و مشکلات زناشویی خود نگذارید و طوری رفتار نمایید که انگار هیچ مسئله و موردی پیش نیامده و بعد در فرصت مناسب با همسرتان در مورد آن صحبت نمایید.
 


تاريخ : پنجشنبه ٢۸ آذر ،۱۳٩٢ | ۱:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : آمنه کاظم نژاد | نظرات ()

در این قسمت نمونه سوالات دروس تخصصی گرایش کسب و کار الکترونیک را براتون قرار دادیم.

1-تشریح درس بازاریابی

http://lankoola.persiangig.com/document/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C.pdf/download

2-نمونه سوال درس کسب وکار الکترونیک سال 90 نیمسال اول

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=84d0fd9cbd6c799da979be45c354e9c0

3-نمونه سوال درس کسب وکار الکترونیک سال 90 نیمسال دوم

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=4898d649fa197d35d6935fa7027aa507

4-نمونه سوال درس دولت الکترونیک سال 90 نیمسال دوم

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=20fd5d85cc5f35945c8f4277d4ca97ac

5-نمونه سوال درس دولت الکترونیک سال 91 نیمسال اول

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=aae06f7bf37b437a16325c0de75754ff

6-نمونه سوال درس مسائل حقوقی تجارت الکترونیک سال 90 نیمسال اول

http://lankoola.persiangig.com/document/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%2090-1.rar/download

7--نمونه سوال درس مسائل حقوقی تجارت الکترونیک سال 91 نیمسال اول

http://lankoola.persiangig.com/document/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%2091--1.pdf/downloadتاريخ : پنجشنبه ٢۸ آذر ،۱۳٩٢ | ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : آمنه کاظم نژاد | نظرات ()

برای دانلود نمونه سوال درس بازاریابی الکترونیک روی لینک زیر کلیک کنید.

نمونه سوال درس بازاریابی الکترونیک سال 90 نیمسال دوم

http://lankoola.persiangig.com/document/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%2090---2.pdf/download

 تاريخ : پنجشنبه ٢۸ آذر ،۱۳٩٢ | ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : آمنه کاظم نژاد | نظرات ()

در این قسمت نمونه سوالات درس منطق فازی و هوش مصنوعی را قرار داده ایم. برای دانلود روی لینک مورد نظر کلیک کنید.

1- منطق فازی 88

http://lankoola.persiangig.com/document/%D8%B3%D8%A7%D9%84%2088.pdf/download

2-منطق فازی89

http://lankoola.persiangig.com/document/%D8%B3%D8%A7%D9%84%2090%20%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf/download

3-منطق فازی 90-1

http://lankoola.persiangig.com/document/%D8%B3%D8%A7%D9%8490.pdf/download

4-منطق فازی 90-2

http://lankoola.persiangig.com/document/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%20%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%2090.pdf/download

سپاس.تاريخ : چهارشنبه ٢٧ آذر ،۱۳٩٢ | ۳:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : آمنه کاظم نژاد | نظرات ()